شرکت لیزینگ ایران و شرق

هیئت مدیره › محمد رحیم احمدوند 

محمد رحیم احمدوند 
*رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان
*معاون وزیرورئیس سازمان خصوصی سازی
*رئیس سازمان امور اقتصادی
بازگشت به هیئت مدیره