شرکت لیزینگ ایران و شرق

هیئت مدیره › پرویز جمعلی نتاج 

پرویز جمعلی نتاج 
سابقه کاری:
*مدیر مالی سرمایه گذاری تدبیر
*عضو هیئت مدیره کشت صنعت توس
*عضوهیئت مدیره شرکت زرگان
بازگشت به هیئت مدیره