شرکت لیزینگ ایران و شرق

هیئت مدیره › داودکاغذگران 

داودکاغذگران 
*عضو هیئت مدیره طیف سایپا
*مدیرعامل ایندامین سایپا
*مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا
بازگشت به هیئت مدیره