شرکت لیزینگ ایران و شرق

هیئت مدیره › حمید یوسفی 

حمید یوسفی 
*مدیر مالی سایپا
*مدیر فروش پارس خودرو
*مدیر عامل مدیران خودرو
*مدیرعامل شرکت ایران وشرق
بازگشت به هیئت مدیره