شرکت لیزینگ ایران و شرق

هیئت مدیره › محمدتقی صافدل 

محمدتقی صافدل 
*عضوهیئت مدیره موظف فورشگاههای زنجیره ای قدس
*مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکت صادراتی و واردراتی بنیاد مستعضفان
*رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا
*رئیس هیئت مدیره شرکت شیشه سازی مینا
بازگشت به هیئت مدیره