شرکت لیزینگ ایران و شرق

هیئت مدیره 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
معاون وعضوهیات مدیره

رییس هیات مدیره